Kombinačné logické obvody

Základné logické prvky :

Logické prvky realizujú určitú elementárnu logickú funkciu v Booleovej algebre. Logické prvky predstavujú základné stavebné bloky digitálnych  systémov. Digitálne systémy sú systémy,  ktoré vykonávajú určitú operáciu alebo postupnosť operácií v  závislosti od signálov, privedených na ich vstupy. Existuje  skoro nekonečný počet digitálnych systémov, začínajúc  vypínačom svetla až po zložitý počítač, vykonávajúci  veľký počet operácií.

Prvky, ktorými sa zaoberáme sa nazývajú logickými  prvkami, pretože ich činnosti sa podobajú určitému druhu  „myslenia a rozhodovania“. Na logický prvok pozeráme ako na  „čiernu krabičku“ s určitým počtom vstupov (jeden, dva alebo  viac) a jedným výstupom.

Logický prvok

Logické vstupy a výstupy sa označujú písmenami veľkej abecedy. Pre označenie vstupov sa používajú písmena zo začiatku abecedy  (A, B, C .. ), pre označenie výstupov písmena z konca abecedy ( P, Q, R, S, … , X, Y, Z ) alebo písmená z indexom    ( X1, X2, X3… ).

Existujú i logické prvky s väčším počtom výstupov, ale  tie môžeme považovať za niekoľko samostatných prvkov, ktoré  majú rovnaké vstupy a rôzne výstupy.

        a) logický prvok                                                                  b) logická reprezentácia

Prvok s tromi výstupmi

V každom logickom prvku je signál na výstupe funkciou  signálov na vstupoch. Zaoberáme sa logickými systémami, a  preto vstupy a výstupy môžu nadobúdať jednu z dvoch hodnôt ( 0  alebo 1 ). Digitálny systém nemusí byť iba počítačový systém,  kde sú číslice 1 a 0 reprezentované rôznymi napäťovými  úrovňami. Môže to byť mechanický systém, elektromechanický  systém alebo elektrický systém. Ak sú vstupmi spínače, potom  zopnutý spínač môže byť definovaný ako logická 1 a rozopnutý spínač ako logická 0.

Počítačový systém je postavený z tisícok logických  obvodov. Existuje množstvo rôznych typov logických prvkov.  Ich základom je malá skupina obvodov, známych ako logické  hradlá. Logické hradlo je najzákladnejší logický prvok, z  ktorého sú poskladané ostatné logické prvky, tieto sú  stavebnými blokmi všetkých digitálnych systémov.

Medzi základné logické hradlá patria :

Keď vysvetľujeme funkciu logických hradiel, je zvykom zaviesť jednoduché elektrické obvody, pomocou ktorých objasňujeme činnosť logického hradla. V týchto obvodoch sú  vstupmi spínače a výstupmi žiarovky. Stav „logická 1“ je  definovaný zasvietením žiarovky, stav „logická 0“ je  definovaný zhasnutím žiarovky. V ďalšom (v tejto kapitole) sa  budeme zaoberať dvojvstupovými hradlami, hoci, ako sme už  povedali, používajú sa i viacvstupové hradlá.

 

Hradlo NOT – invertujúce hradlo (invertor)

Hradlo NOT realizuje logickú funkciu negácie, ktorá sa vo výroku logickej funkcie zapisuje symbolicky pomocou vodorovnej čiary nad označením vstupu alebo výstupu.

 Samotná funkcia negácie je graficky reprezentovaná krúžkom na výstupe. Pri ďalších hradlách, ktoré používajú funkciu negácie vstupu alebo výstupu sa funkcia negácie graficky znázorňuje práve týmto symbolom (viz. hradlá NAND, NOR).

        Hradlo NOT                                                     Náhradná schéma hradla NOT

Tlačidlo A je v kľudovom stave zopnuté. Ak nieje stlačené uzatvárajú jeho kontakty elektrický obvod – spoj a žiarovka  svieti. Ak je tlačidlo A stlačené, jeho kontakty sú rozopnuté a žiarovka  zhasne. Takéto tlačidlá, respektíve ich kontakty sa označujú  „v kľude zopnuté“ alebo aj „NC – normally close“. V  ich normálnej, kľudovej polohe sú zopnuté. Pri aktivácii sa ich  kontakty rozopnú.

Iným typom tlačidiel respektíve ich kontakty sú kontakty „v  kľude rozopnuté“ alebo aj „NO – normally open“. Ich kľudový stav je stav „rozopnuté“.  Po aktivácii sa ich kontakty spoja a vytvoria spoj.

Pravdivostná tabuľka hradla  NOT má dva stavy :

Túto situáciu popisuje rovnica :   Y = NOT A  alebo zápis

 

 

Hradlo AND

Hradlo AND                                                 Nádradná schéma hradla AND

Náhradná schéma vysvetľuje činnosť hradla AND. Žiarovka bude svietiť (t. j.  bude v stave logická 1) ak tlačidlo A a súčasne (anglicky AND, alebo &) tlačidlo B budú zopnuté  (budú v stave logická 1).

Na popis vzťahu medzi Y a A & B vstupmi sa používa pravdivostná tabuľka, popisujúca možné stavy. Pravdivostná  tabuľka ukazuje hodnotu výstupu pre všetky možné kombinácie  vstupov. Pretože hradlo má dva vstupy a každý vstup môže mať  jednu z dvoch možných hodnôt, existujú štyri možné kombinácie  vstupov:

Potom tabuľka možných stavov (pravdivostná tabuľka) hradla AND je:

Hradlo AND môžeme popísať rovnicou :  Y = A  AND  B alebo Y = A . B

Už sme uviedli, že hradlá môžu mať viac vstupov ako dva.  Potom výstup Y štvorvstupového AND hradla bude v stave  logická 1 vtedy a iba vtedy, ak všetky štyri vstupy budú  v stave logická 1.

 

2.1.3 Hradlo OR

     Hradlo OR                                                 Náhradná schéma hradla OR

 

Náhradná schéma vysvetľuje činnosť hradla OR Žiarovka bude svietiť, ak tlačidlo A alebo (anglicky OR)  tlačidlo B bude zopnuté. Samozrejme bude svietiť i vtedy, keď  budú obe tlačidlá zopnuté. Preto stav logická 1 sa dosiahne na  výstupe Y vtedy, keď A „OR“ B bude v stave logická 1.

Pravditostná tabuľka hradla OR je :

Hradlo OR sa dá popísať rovnicou : Y = A  OR  B alebo Y = A + B

 

Hradlo NAND

                                                                  Hradlo NAND

Hradlo NAND môže byť realizované pripojením  invertujúceho hradla k výstupu hradla AND.

Pravdivostná tabuľka hradla NAND je :

kde      C = A  AND  B        Y = NOT  C

Hradlo NAND sa dá popísať rovnicou   Y = NOT ( A  AND  B ) alebo

 

 Hradlo NOR

                                                                    Hradlo NOR

Hradlo NOR môže byť tiež realizované pomocou dvoch  hradiel: hradla OR, za ktorým je zapojený invertor. Pravdivostná tabuľka systému je:

kde  C = A OR B          Y = NOT C

Hradlo NOR sa dá popísať rovnicou  Y = NOT ( A  OR  B ) alebo 

 

Hradlo XOR (exclusive OR)

 

  Hradlo XOR                                        Hradlo XOR zostavené z hradiel NAND

Hradlo XOR je zložené hradlo, možno ho zostaviť zo štyroch hradiel NAND.

Jeho činnosť môžeme pochopiť štúdiom pravdivostnej tebuľky,  ktorá je:

Y je rovné logickej 1 iba ak A alebo (OR) B je rovné 1, ale nie  vtedy, ak sú A aj B rovné 1 (ako je to u hradla OR). Toto je  dôvod, prečo sa toto hradlo volá „exclusive OR“ (výlučne  alebo). Symbolom operácie  XOR je znak  

Jeho rovnica je : 

alebo

Na čo sa dá hradlo XOR využiť :

Ak sa pozorne pozrieme na pravdivostnú tabuľku tohoto hradla, zistíme, že hradlo XOR realizuje časť matematickej operácie sčítania dvoch binárnych čísel. Podľa pravidiel binárneho sčítania platí :

0 + 0 = 0             1 + 0 = 1            0 + 1 = 1             1 + 1 = 10

Ak ku hradlu XOR pridáme hradlo AND, ktoré bude realizovať zvyšok sčítania dvoch binárnych číslic (prechod na ďalšie miesto) dostaneme takzvanú polovičnú sčítačku binárnych číslic.

Polovičná binárna sčítačka

Úplnú sčítačku dostaneme pridaním ďalšej polsčítačky , ktorá bude realizovať sčítanie výsledku sčítania dvoch binárných číslic zo zvyškom z predchadzajúceho sčítania a hradlo OR. Pokúsme sa pomocou takejto sčítačky spočítať dve štvorbitové čísla

1001B = 9D a 1011B =11D.

Výsledok by mal byť  10100B = 20D.

Štvorbitová binárna sčítačka

Podobným spôsobom sa dá realizovať aj 8 a viac bitová sčítačka.

Pomocou hradla XOR a hradla NOT je možné zostaviť aj binárny komparátor na porovnávanie dvoch binárnych čísel :

Komparátor bitov

 

Pravdivostná tabuľka tohoto obvodu je :

Dve binárne čísla je potom možné porovnať obvodom :

Štvorbitový komparátor binárných čísel.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.