Reprezentácia logickej funkcie

Reprezentácia logických funkcií :

Logické funkcie je možné reprezentovať rôznymi spôsobmi :

1. Slovne :

Motor zariadenia (výstup Y) sa môže uviesť do chodu, ak spínač S1 na riadiacom paneli (vstup A) je zopnutý a súčasne dverný spínač zariadenia (vstup B) je zopnutý a súčasne nadprúdová ochrana motora zariadenia (vstup C) je vypnutá.

2. Logickým výrokom :

3. Pravdivostnou tabuľkou :

Pravdivostná tabuľka zobrazuje všetky kombinácie vstupov A, B, C a stav výstupu Y.

 

4. Graficky :

 

5. Karnaughovou mapou :

Karnaughová mapa zobrazuje všetky kombinácie vstupov v inej forme ako pravdivostná tabuľka. Používa sa hlavne pri grafickom spôsobe minimalizácie logickej funkcie.